ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Home ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
E-mail Εκτύπωση PDF

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στο σύλλογό μας

 


 

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3454/7-4-2006 τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να προσκομίζουν για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας, την οποία θα αποκτούν όσοι αναφέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων, είναι τα ακόλουθα:

-Α-

ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΤΕΚΝΑ

 1. Συμπληρωμένη αίτηση με όλα τα στοιχεία.
 2. Δύο πιστοποιητικά οικογενειακής καταστάσεως ειδικό τύπου ΟΓΑ.
 3. Από μία φωτογραφία του πατέρα, της μητέρας και κάθε τέκνου άνω των τεσσάρων ετών.
 4. Αστυνομικές ταυτότητες γονέων.
 5. Γ ια τη περίπτωση μόνο που τα τέκνα έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 25ο πρέπει να προσκομίσουν αναλόγως με την περίπτωση:

· αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών ή

· πιστοποιητικό στρατολογίας ότι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία ή

· πιστοποιητικό της Α΄/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ότι τυγχάνουν ανάπηρα ισοβίως με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

για να μπορούν να συνυπολογισθούν, αφού πρέπει να <<σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ενώ δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης >>,όπως ορίζει η παραπάνω διάταξη του νέου νόμου.

 1. Η εγγραφή είναι δωρεάν.

-Β-

ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΤΕΚΝΑ ΑΠΟ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ

 1. Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά και επί πλέον
 2. Δικαστική απόφαση ότι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων τους από τον προηγούμενο ή προηγούμενους γάμους τους.
 3. Πιστοποιητικό του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου, που εξέδωσε την απόφαση, στο οποίο να πιστοποιείται ότι εκτός της συγκεκριμένης εκδοθείσης αποφάσεως δεν έχει μέχρι σήμερα (δηλ. την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς για αναγνώρισή του ως πολύτεκνου) εκδοθεί άλλη απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων του εκ του προηγούμενου γάμου μεταξύ αυτού /της και του /ης πρώην συζύγου του/ης.

Σημειωτέον ότι στα τέκνα συνυπολογίζονται και τα νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα υπό την προϋπόθεση ότι έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τους.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση πρέπει να προσκομίζονται:

 1. Πιστοποιητικό του Γραμματέως του οικείου Πρωτοδικείου που εξέδωσε την απόφαση διαζυγίου, στο οποίο να πιστοποιείται ότι δεν έχει μέχρι σήμερα (δηλ. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς του για την αναγνώρισή του ως πολυτέκνου) εκδοθεί απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμελείας των τέκνων εκ του προηγουμένου γάμου αυτού/της και του/ης πρώην συζύγου του/ης.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του/της πρώην συζύγου με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνετε ποιος έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων.
 3. Πιστοποιητικά των σχολείων, που φοιτούν τα τέκνα για το ποιός είναι ο κηδεμόνας των τέκνων.

- Γ -

ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ/Η ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ

Με την παραπάνω διάταξη αναγνωρίζεται ως πολύτεκνος και ο γονέας, που είναι άνευ συζύγου και έχει τουλάχιστον τρία (3) τέκνα με τις ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις για τα τέκνα δηλ.

α) ο/η χήρος/α

β) ή άγαμος μητέρα που έχει εκτός γάμου τρία (3) τέκνα που δεν έχουν αναγνωρισθεί.

Στις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να προσκομίζει όσα πιστοποιητικά αναφέρονται στην περίπτωση Α και επί πλέον

* Ο/Η χήρος/α ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος συζύγου.

* Η άγαμος μητέρα ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως όλων των τέκνων.

γ) Η έχουσα λάβει διαζύγιο πρέπει να προσκομίσει εκτός των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην περίπτωση Α και επί πλέον:

* Δικαστική απόφαση ότι έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων της.

* Τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση Ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του πρώην συζύγου της για μη καταβολή διατροφής στα τέκνα του.

-Δ-

ΟΤΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ

Με τις ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις για τα τέκνα αναγνωρίζεται ως πολύτεκνος, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα και ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως και ως εκ τούτου να προσκομίσει:

· Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην περίπτωση Α και επί πλέον

· Πιστοποιητικό της Α’/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως .

Δηλαδή δεν ισχύουν πλέον αναπηρίες με περιορισμένη χρονική διάρκεια (π.χ. 1 ή 2 ή 3 κλπ. έτη).

-Ε-

ΑΠΟΡΦΑΝΙΣΘΕΝΤΑ ΤΕΚΝΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ

Τα απορφανισθέντα τέκνα εφόσον είναι τουλάχιστον 2 και έχουν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, δηλ. μέχρι 23 ετών και άγαμα ή μέχρι 25 και σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή είναι ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

-ΣΤ-

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολυτεχνική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) όπως ορίζει η νέα διάταξη του νόμου.

 

 1. Σημείωση: Για τη συμμετοχή τους στη διανομή τροφίμων χρειάζεται ακόμα να προσκομίσουν στα Γραφεία της ΕΟΠΑ απαραίτητα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ΕΔΩ ή επικοινωνήστε με τα Γραφεία της ΕΟΠΑ τηλεφωνικά (τηλ: 210-52.33.988) πρωινή ώρα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες


 2. Παρακάτω θα βρείτε σχετικά υποδείγματα της ΑΣΠΕ, τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν κατά περίπτωση

α) Αίτηση απονομής πολυτεκνικής ιδιότητας και εγγραφής νέου μέλους για τις περιπτώσεις που τα παιδιά προέρχονται από ένα γάμο. (Σχετικό 5).

β) ) Αίτηση απονομής πολυτεκνικής ιδιότητας και εγγραφής νέου μέλους για τις περιπτώσεις εκείνες που τα παιδιά προέρχονται από δύο γάμους του πατέρα (Σχετικό 6).

γ) Αίτηση απονομής πολυτεκνικής ιδιότητας και εγγραφής νέου μέλους για τις περιπτώσεις εκείνες που τα παιδιά προέρχονται από δύο γάμους της μητέρας (Σχετικό 7).


 

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ασφαλιση υγειας

Με 130 Ευρώ/έτος ασφάλιση oικογενείας (κλικ στον σταυρό)

ασφαλεια υγειας

Σάββατο
22
Ιουλίου
Μαρίας Μαγδαληνής, Μαρκέλλης μάρτ.