ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Home ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
E-mail Εκτύπωση PDF

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Παρακάτω δίνονται πληροφορίες σχετικά με την νομοθεσία που αφορά την αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας, όπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτησή της. Η διάταξη του Ν.1910/1944 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν.3454/7-4-2006. Ο Νόμος 3454 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 75 Τευχος Α (7/4/2006).  Ο εν λόγω νόμος του 2006 αναφέρει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας.

Α. Γονείς που έχουν από τον ίδιο γάμο τουλάχιστον 4 τέκνα:

 • Συμπληρωμένη την μεγάλη οικογενειακή κατάσταση με όλα τα στοιχεία.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τύπου Ο.Γ.Α.
 • Ληξιαρχικές πράξεις γάμων, όσων παιδιών είναι έγγαμα
 • Για όσα παιδιά είναι άνω των 23 ετών, και εφ’ όσον δεν έχουν ξεπεράσει το 25ο έτος της ηλικίας τους:
 1. Πιστοποιητικό σπουδών (από αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 2. Πιστοποιητικό στρατολογίας ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή πιστοποιητικό της α’ βαθμιας υγειονομικής επιτροπής ότι τυγχάνουν ανάπηρα ισοβίως με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.Τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία με ποσοστό άνω του 67% προσμετρώνται ανεξαρτήτως ηλικίας στο συνολικό αριθμό τέκνων.

Β. Γονείς που έχουν τουλάχιστον 4 τέκνα από δύο ή περισσότερους γάμους:

 • Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικα και επί πλέον
 • Δικαστική απόφαση ότι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων από τον προηγούμενο ή προηγούμενους γάμους.
 • Πιστοποιητικό του Γραμματέως του οικείου Πρωτοδικείου, που εξέδωσε την απόφαση, στο οποίο να πιστοποιείται ότι εκτός της συγκεκριμένης εκδοθείσης αποφάσεως δεν έχει εκδοθεί άλλη απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων.
 • Σημειωταίο ότι στα τέκνα συνυπολογίζονται και τα νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι έχει ο γονέας την γονική μέριμνα και επιμέλειά τους.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση πρέπει να προσκομίζονται:

 • Πιστοποιητικό του Γραμματέως του οικείου Πρωτοδικείου, που εξέδωσε την απόφαση διαζυγίου, στο οποίο να πιστοποιείται ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων.
 • Υπεύθυνη δήλωση του /της πρώην συζύγου με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνετε ποιος έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων.
 • Πιστοποιητικά των σχολείων, που φοιτούν τα τέκνα για το ποιος είναι ο κηδεμόνας τους.

Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Γονέας που είναι χωρίς σύζυγο, μόνος/η υπόχρεος/η προς διατροφή και που έχει τουλάχιστον τρία τέκνα, δηλ. ο/η  χήρος/α, η άγαμος μητέρα που έχει εκτός γάμου τρία τέκνα μη αναγνωρισμένα:

 • Όλα τα πιστοποιητικά της Α’ περίπτωσης
 • Ο/η  χήρος/α ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της αποβιώσαντος συζύγου
 • Η άγαμος μητέρα ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως όλων των τέκνων.

Η έχουσα λάβει διαζύγιο πρέπει να προσκομίσει πέραν των πιστ/κων της Α’ περίπτωσης και επιπλέον:

 • Δικαστική απόφαση ότι έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων της.
 • Τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση Ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του πρώην συζύγου της περί μη καταβολής διατροφής στα τέκνα του.

 

Δ. Γονείς που ο ένας τελεί εν αναπηρία και έχουν τουλάχιστον τρία τέκνα:

 • Τα πιστοποιητικά της Α’ περίπτωσης
 • Πιστοποιητικό Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

 

Ε. Απορφανισθέντα τέκνα όταν είναι τουλάχιστον δύο:

Απορφανισθέντα τέκνα (οι γονείς απεβίωσαν), εφόσον είναι τουλάχιστον 2 τέκνα και είναι κάτω των 23 ετών και άγαμα ή μέχρι 25 ετών και σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή είναι ανάπηρα με ποσοστό 67% και άνω ισοβίως.

Περιπτώσεις αλλοδαπών:

 • Ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς
 • Πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
 • Πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο (Νορβηγία – Ελβετία & Λιχνεστάιν) και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής υπηκοότητας.
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, Ανιθαγενείς και δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος.

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ:

Η πολυτεκνική ιδιότητα αποδεικνύεται με το σχετικό πιστοποιητικό πολυτέκνου (εκδίδεται από την ΕΟΠΑ και επικυρώνεται από την ΑΣΠΕ), ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος).

Προσοχή για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνίας πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως από τον Δήμο στην ΕΟΠΑ. Αφού εκτυπωθεί το πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τα γραφεία της ΕΟΠΑ, αυτό θα πρέπει στη συνέχεια να επικυρωθεί από την ΑΣΠΕ.

 

Για τα αναγκαία δικαιολογητικά (φωτογραφίες, αστυνομική ταυτότητα κλπ) δείτε εδώ.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ασφαλιση υγειας

Με 130 Ευρώ/έτος ασφάλιση oικογενείας (κλικ στον σταυρό)

ασφαλεια υγειας

Σάββατο
22
Ιουλίου
Μαρίας Μαγδαληνής, Μαρκέλλης μάρτ.